2019 Stichting het Burgerweeshuis  Zutphen Startpagina Stichting Burgerweeshuis Bestuur Beheer & Beleid Doelstelling Aanvragen 450 jaar BW Contact
Beheer  Het Burgerweeshuis beschikt over vermogen dat hoofdzakelijk bestaat uit agrarisch onroerend goed, verdeeld over verpachte boerderijen, losse landerijen en voormalig agrarische woningen. De benodigde inkomsten verwerft het Burgerweeshuis uit het verpachten van haar agrarische bezittingen en het uit het beheer van een effectenportefeuille. Het  beleid ten aanzien van het beheer van de bezittingen is gericht op continuïteit en een efficiënte bedrijfsvoering en een optimaal rendement met behoud van vermogen. Waar mogelijk en realiseerbaar worden bestaande boerderijen vergroot om een meer rendabele bedrijfsvoering mogelijk te maken. Het beheer wordt uitgevoerd door de rentmeester. Eenmaal per jaar bezoeken de Provisoren hun pachters maar uiteraard kunnen de pachters altijd hun vragen en wensen aan het bestuur voorleggen.
Beleidsplan De stichting is een vermogensfonds, dat niet actief geld of goederen werft. De opbrengsten uit het vermogen worden alleen aan de doelstelling (zie doelstelling) besteed. Ten aanzien van het beheer van het vermogen wordt gestreefd naar: - Het verbeteren van het rendement van de agrarische eigendommen. - Het reserveren voor thans nog niet voorziene risico’s in de toekomst, op grond van steeds verdere economische ontwikkelingen van de landbouw. - Het  in stand houden en verwerven van een zo hoog mogelijk rendement van het effectenbezit. Ten aanzien van de exploitatie is vereist: - Het bewaken van de investeringen. - Het bewaken van de kosten.
Boerderij Weezenloo in Warnsveld, sinds 1609 in het bezit van Stichting het Burgerweeshuis Zutphen
Beheer & Beleid